lunes, abril 7

Resolució 596/X del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals

Adjuntem la publicació al BOPC de la resolució sobre AACC que es va votar a la Comisió d'Educació i Universitats de fa unes setmanes.
Més val això que res!
A seguir treballant.
Resolució 596/X del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals

Tram. 250-00820/10

Adopció


Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 20, 20.03.2014, DSPC-C 377

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió tinguda el 20 de març de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals (tram. 250- 00820/10), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 50926) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 50963).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Consensuar, amb el lideratge dels departaments d’Ensenyament i de Salut i amb experts en pedagogia i psicologia, el protocol i el marc d’actuació necessaris per a incrementar la detecció d’alumnes amb altes capacitats i també les estratègies d’estímul i d’integració que s’han de desenvolupar als centres educatius, i posar en marxa aquest projecte a tot el territori català abans que finalitzi el curs 2013-2014.

b) Incorporar, per al curs 2014-2015, en la formació universitària de docents, pedagogs i psicòlegs la referència i el coneixement de l’especificitat dels alumnes amb altes capacitats.

c) Dur a terme la formació necessària i continuada als docents, tant de l’ensenyament públic com privat, que garanteixi l’èxit d’implantació i resultats del projecte a tot el sistema educatiu.

d) Dur a terme accions de conscienciació de la societat que afavoreixin que els alumnes amb altes capacitats es puguin integrar amb naturalitat en llur entorn acadèmic i social.

e) Afavorir un programa específic de beques adaptat a les necessitats i les característiques pròpies del col·lectiu d’estudiants amb altes capacitats.

f) Mantenir l’assignació establerta en el pressupost del 2014 de la Generalitat, garantint la dotació necessària i suficient per a dur a terme les accions contingudes en els punts anteriors que estan inclosos en els protocols definits en la guia Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu, elaborada i publicada pel Departament d’Ensenyament.

Palau del Parlament, 20 de març de 2014

El secretari El president de la Comissió de la Comissió

Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz